FsC CoC standard – Održivo gospodarenja šumskim resursima

Implementacijom FsC CoC standarda organizacija uspostavlja sistem kroz veliki broj mehanizama kako bi se smanjio rizik od miješanja drvnih sirovina sa kontroliranih šumskih površina sa onima koje to nisu. Pored navedenog dobrovoljnog standarda za tržište EU firma Probenefit pruža usluge obuke i konsultacija na nivou kompanije o evropskoj Uredbi o drvetu 995/2010.